push_value     66 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value     76 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value     86 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value     96 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value    107 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value    117 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value    148 eval.c     	push_value(inter, vp);
push_value    154 eval.c     	push_value(inter, vp);
push_value    164 eval.c     	push_value(inter, &v);
push_value    752 eval.c       push_value(inter, &result);
push_value    800 eval.c       push_value(inter, &result);
push_value    928 eval.c       push_value(inter, &value);
push_value    950 eval.c       push_value(inter, &value);
push_value    1137 eval.c       push_value(inter, &result);
push_value    1216 eval.c       push_value(inter, &return_value);
push_value    1362 eval.c     	push_value(inter, v);
push_value    1369 eval.c     	push_value(inter, &v);
push_value    1398 eval.c       push_value(inter, &v);
push_value    1409 eval.c       push_value(inter, left);
push_value    1442 eval.c       push_value(inter, &result);
push_value    1459 eval.c       push_value(inter, &result);
push_value    1565 eval.c       push_value(inter, value);