MEM_free     143 error.c      MEM_free(wc_format);
MEM_free     879 eval.c     	MEM_free(ref);
MEM_free     882 eval.c       MEM_free(temp);
MEM_free     406 heap.c     	MEM_free(str);
MEM_free     413 heap.c     	MEM_free(str);
MEM_free     592 heap.c     	MEM_free(obj->u.array.array);
MEM_free     598 heap.c     	  MEM_free(obj->u.string.string);
MEM_free     604 heap.c     	MEM_free(obj->u.assoc.member);
MEM_free     618 heap.c       MEM_free(obj);
MEM_free     202 interface.c    MEM_free(interpreter->stack.stack);
MEM_free      58 memory/main.c   MEM_free(p2);
MEM_free      60 memory/main.c   MEM_free(p1);
MEM_free      62 memory/main.c   MEM_free(p3);
MEM_free      61 native.c      MEM_free(str);
MEM_free     110 native.c      MEM_free(filename);
MEM_free     111 native.c      MEM_free(mode);
MEM_free     182 native.c    	  MEM_free(mb_buf);
MEM_free     192 native.c      MEM_free(mb_buf);
MEM_free      19 regexp.c    	  MEM_free(dest);
MEM_free      78 regexp.c      MEM_free(pattern);
MEM_free      92 regexp.c    	MEM_free(tmp);
MEM_free     104 regexp.c    	MEM_free(regexp);
MEM_free     138 regexp.c    	MEM_free(subject);
MEM_free     234 regexp.c      MEM_free(subject);
MEM_free     318 regexp.c    		  MEM_free(subject);
MEM_free     319 regexp.c    		  MEM_free(vs->string);
MEM_free     342 regexp.c    	  MEM_free(subject);
MEM_free     343 regexp.c    	  MEM_free(vs->string);
MEM_free     406 regexp.c    	MEM_free(subject);
MEM_free     415 regexp.c      MEM_free(subject);
MEM_free     531 regexp.c      MEM_free(subject);
MEM_free      34 string.c      MEM_free(st_string_literal_buffer);
MEM_free     340 util.c     	  MEM_free(new_str);
MEM_free     359 util.c     	  MEM_free(new_str);
MEM_free     367 util.c     	  MEM_free(new_str);
MEM_free     385 util.c     	  MEM_free(new_str);
MEM_free     400 util.c     	  MEM_free(new_str);
MEM_free     165 wchar.c      MEM_free(tmp);