MEM.h  1 create.c    #include "MEM.h"
MEM.h  7 crowbar.h   #include "MEM.h"
MEM.h  4 debug/debug.c #include "MEM.h"
MEM.h  5 error.c    #include "MEM.h"
MEM.h  3 eval.c     #include "MEM.h"
MEM.h  3 execute.c   #include "MEM.h"
MEM.h  3 heap.c     #include "MEM.h"
MEM.h  1 interface.c  #include "MEM.h"
MEM.h  4 main.c     #include "MEM.h"
MEM.h  1 memory/main.c #include "MEM.h"
MEM.h  3 memory/memory.h #include "MEM.h"
MEM.h  3 native.c    #include "MEM.h"
MEM.h  3 string.c    #include "MEM.h"
MEM.h  3 util.c     #include "MEM.h"